STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI CZYŻOWICE

W CZYŻOWICACH

Władze Stowarzyszenia:

Ireneusz Fular – prezes

Stanisław Książkiewicz – wiceprezes
Daria Kozioł – wiceprezes
Beata Maj  – sekretarz
– skarbnik
Magdalena Bartosik – członek

Halina Wolska – członek

Komisja Rewizyjna:
Czesław Stokłosa – przewodniczący komisji rewizyjnej
Danuta Nowak – zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej
Karol Majka – sekretarz

NIP: 605-007-12-12
REG: 260799036

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 66-8493-0004-0160-0181-4523-0002

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI CZYŻOWICE

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Wspierania rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego, oraz dbałość o rozwój Wsi Czyżowice i jej mieszkańców.
  2. Rozwijanie kontaktów współpracy sąsiedzkiej.
  3. Organizowanie życia społecznego i kulturalnego, propagowanie działań sprzyjających rozwojowi wsi.
  4. Podejmowanie działań na rzecz mieszkańców wsi Czyżowice w zakresie poprawy ich warunków życia i pracy.
  5. Promowanie walorów turystycznych wsi Czyżowice w kraju i za granicą.
  6. Współpraca i utrzymanie kontaktów z byłymi mieszkańcami wsi Czyżowice i okolic mieszkającymi w kraju i za granicą.
  7. Rozpowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi Czyżowice.
  8. Propagowanie nowych form rekreacji i działań integracyjnych.
  9. Współpraca, wspomagania i promowanie lokalnych Zespołów Folklorystycznych.
  10. Upowszechnianie kultury i wiedzy o wsi Czyżowice.
  11. Pozyskiwanie środków z dostępnych funduszy pomocniczych na rzecz rozwoju i upiększania wsi.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. Zorganizowanie lokalnego społeczeństwa do aktywnego spędzania czasu wolnego.
  2. Promowanie wszelkich form lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej.
  3. Utworzenie Świetlicy Wiejskiej i jej prowadzenie.
  4. Współpraca oraz wspieranie grup społecznych, dziecięcych, młodzieżowych i sportowych.
  5. Działalność integracyjna, mająca na celu rozwój kontaktów międzyludzkich poprzez: szkolenia, spotkania, wycieczki, ogniska, kuligi, festyny, zabawy taneczne, działalność artystyczną.
  6. Nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju wsi i obszarów wiejskich.
  7. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszeni.